Polityka zwrotów

Wstęp

Polityka prywatności serwisu skierowana jest do osób z niego korzystających, zwanych dalej Użytkownikami. Prezentuje zakres danych dotyczących osobistej identyfikacji Użytkownika, które gromadzi właściciel serwisu oraz mechanizmy zapewniające jego prywatność (wynikłe z przepisów prawa). Polityka prywatności stanowi także wypełnienie obowiązku informacyjnego w stosunku do osoby której dane dotyczą (Użytkownika).

 

rozporządzenie

 

  1. Dane gromadzone przez właściciela serwisu
   Adresy IP Użytkownika, cookies (tzw. ciasteczka),
   informacja o przeglądarce użytkownika, adres e-mail.
  2. Sposób zbierania danych
   Dane Użytkowników mogą być zbierane automatycznie przez serwer lub podawane przez Użytkownika podczas procesu rejestracji.
  3. Sposób wykorzystania danych
   Dane Użytkowników wykorzystane są do celów administrowania serwisem, statystyki odwiedzin serwisu, zarządzania treścią serwisu, utrzymaniem kontaktu z Użytkownikami. Dane Użytkowników nie są udostępniane innym podmiotom, z wyłączeniem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
  4. Kontakt z Użytkownikiem
   Właściciel serwisu przewiduje kontakt z Użytkownikami w celu informowania o zmianach w serwisie oraz jego usługach.
   W przypadku pytań i wątpliwości w zakresie polityki prywatności prosimy o kierowanie pytań na adres privacy@studioflaminio.com
  5. Dokonywanie zmian w danych osobowych Użytkownika
   Każdy Użytkownik może pisemnie, telefonicznie lub mailowo zgłosić do właściciela serwisu zmianę w swoich danych osobowych.
  6. Obowiązek informacyjny
   Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
      1. Administratorem Pani/Pana danych jest Flaminio studio, ul. Młynarska 29, 58-300 Wałbrzych – Poland.
      2. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
        • realizacji zawartej umowy lub podjęcia czynności niezbędnych do jej zawarcia (podstawa prawna: art. 6 ust 1. lit. b Rozporządzenia)
        • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów ( podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia),
        • marketingu i promocji, produktów i usług ( podstawa prawna: art. 6 ust 1. lit. a Rozporządzenia),
        • dochodzenia należności (podstawa prawna: art. 6 ust 1. lit. f Rozporządzenia)
        • wewnętrznych celów administracyjnych, w tym statystyki i raportowania,
        • w celu administrowania serwisem www.siritpoland.pl, statystyki odwiedzin serwisu, zarządzania treścią serwisu, utrzymaniem kontaktu z użytkownikami serwisu – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.
      3. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w punkcie 2, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:
        • podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
      4. W zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana z administratorem umowy. Przez okres od czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia przez Panią / Pana zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody.
      5. Pani /Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędnych do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów przetwarzania, tj:
        • >w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana z administratorem umowy. Przez okres od czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia przez Panią /Pana zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody,
        • w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z prowadzeniem działalności i realizacją umów, przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków,
        • w zakresie marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez administratora, przez okres do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na takie przetwarzanie,
        • w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
      6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
        • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia,
        • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia,
        • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia,
        • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia,
        • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia,
        • prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia.
        • W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
    1. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO).
    2. W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu zawarcie i realizacji umowy z administratorem, podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy z administratorem.